לחשוב כמו תמנון עם 8 מוחות
מתגברות העדויות כי לתמנונים יש מערכת עצבים מבוזרת, כלומר מוח נפרד לכל אחת משמונה הזרועות
גלובס   30/11/2011          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí