המועצות לאורך ים המלח ירדו נמוך
במקום לקבל את פרויקט העירום בזרועות פתוחות, החליטו שתי המועצות לאורך ים המלח להתבטא נגדו בצורה המעוררת גיחוך
nrg   20/09/2011          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí