למה אלמוגים מתרבים רק בשעות בין הערביים?
כיצד יכול להיות שהפוליפים שיוצרים אלמוגים יודעים לעשות אהבה בתזמון מדויק להפליא?
Ynet   29/08/2011          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí