תחביב חדש למיליארדרים - צוללות פאר
יש לכם עשרות מיליוני דולרים מיותרים ובחלל כבר הייתם? צלילה לביקור בטיטאניק היא הפתרון בשבילכם
הארץ   10/08/2011          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí