לא חייבים ים של כסף-מדריך ליאכטונר מתחיל
מ-50 אלף דולר ועד 5 מיליון פאונד - יאכטה היא עניין של כסף. אבל למי שמרחבים, שקט וים בוערים לו בזימים - יכול להגשים את החלום מבלי לפשוט רגל. כך תעשה זאת, קפטן
Ynet   21/07/2011          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí