הקידוח הצליח- מים באיכות התגלו בגלילות
בשנים האחרונות, נסגרו עשרות בארות מים באזור המרכז בשל זיהומים. כעת, בשל איכותם הטובה של המים שהתגלו באזור, תוקם באר חירום שתשרת את תושבי תל אביב
Ynet   14/07/2011          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí