גאדג'ט היום-משקפי צלילה מצלמים
אוהבים לצלול? רוצים לצלם תוך כדי? עכשיו אפשר לעשות זאת בפשטות בעזרת מוצר שמשלב משקפי צלילה עם מצלמה
וואלה   10/07/2011          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí