מזכויות מים – לצרכי מים
המים הפכו ממשאב, שמקורו בטבע, לסחורה שמקורה במפעלים ועסקים המייצרים מים. איך זה ישפיע על המזרח התיכון?
nrg   10/07/2011          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí