משרד החקלאות אחראי להדלדלות הדגה בכנרת
במשך עשור ירד יבול הדגים בכנרת במאות האחוזים. דו"ח המבקר שפורסם היום קובע כי שימוש ברשתות דיג בעלות חורים קטנים, שאושר ע"י משרד החקלאות, הוא זה שהביא להדלדלות
וואלה   18/05/2011          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí