24 כרישים נוטפי דם ניצודו והועלו למזח
דייג העלה ברשתו 24 כרישי ים עפרוריים ששחו בשטח הנמל. למרות שמדובר בערכי טבע מוגנים האיש לא החזירם למים, וברשות הטבע והגנים שוקלים האם להעמידו לדין
Ynet   24/04/2011          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí