ההיסטוריה של האדם במעמקים - צלילה
העדות הראשונה לצלילה נמצאה בחפירות ארכיאולוגיות בארם נהריים, בעבודות יד המעוטרות באם הפנינה, מתוארכות ל–4500 שנה לפנה"ס. התיאור הראשון של צלילה חופשית נמצא באפוס השומרי "עלילות גלגמש"
הידען   21/04/2011          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí