האם אלמוגים חשובים מאנשים בחוף הדרומי ?
הישג לירוקים. הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה הביעה תמיכה בדרישה להקטין את היקף המסחר המתוכנן בין נמל קצא"א לחוף אלמוג. בכך התקבלה טענתה העיקרית של החברה להגנת הטבע, שהגדירה את התוכנית לפיתוח מתחם נחל שלמה, כ"איום על השטחים הפתוחים בישראל".
ערב ערב   11/04/2011          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí