להציל את חוף ניצנים
תושבי אשדוד נקראים להצטרף להפנינג מחאה כנגד הקמת כפר נופש בחוף ניצנים בשבת הקרובה ה- 26.3.11 לאחר שהצליחו להציל את חוף פלמחים, מתכוונים הגופים הירוקים לפעול להציל את חוף ניצנים הסמוך לאשדוד.
Local   24/03/2011          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí