אחרי רעש בעוצמה 8.9 , גלי צונאמי ביפן
גלי צונאמי ענקיים שטפו את החוף הצפון מזרחי במדינה וגרמו להרס רב. הרעש הורגש בעוצמה גם בטוקיו. טרם נודע מספר הנפגעים
הארץ   11/03/2011          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí