השיטפונות בקווינסלנד - סכנה לחומת השונית
מחקרים קושרים את השיטפונות להתחממות כדור הארץ. קיים חשש שמי השיטפונות הזורמים לים יגרמו נזקים ל"חומת השונית הגדולה" שבצפון מזרח אוסטרליה
אפוק טיימס   10/03/2011          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí