הדיג בכנרת ייאסר למשך 4 חודשים בלבד
כשנה לאחר שהחליטה הממשלה לאסור לחלוטין את הדיג באגם למשך שנתיים משום ש"קיים חשש ממשי לאסון אקולוגי" - הפכה ועדת הכלכלה של הכנסת את ההחלטה
הארץ   17/02/2011          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí