בית ינאי- עבודות חיזוק המצוק חסמו את הים
תחת מעטה חשאיות וללא אישור המשרד להגנת הסביבה הזמינו תושבים מבוססים מבית ינאי דחפורים והקימו בחוף חומת סלעים כדי למנוע את התמוטטות המצוק שעליו בנויים בתיהם. התוצאה: בתיהם היקרים בטוחים יותר, אבל רצועת החוף נעלמה כמעט כליל
nrg   17/01/2011          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí