ספינה של צים הצליחה להימלט מפיראטים
הספינה היתה מהודו לישראל והקרבניט שהבחין בספינת הפיראטים הצליח להימלט. הספינה הובילה מכולות שכללו ציוד אלקטרוני
נענע10   03/01/2011          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí