תחרות גלישת הגלים על שם מור ששון ז"ל
תחרות גלישת הגלים על שם מור ששון ז"ל תתקיים במהלך חודש דצמבר בין התאריכים 15 ל 30 לחודש דצמבר 2010,התחרות תתקיים בחוף תל ברוך בצפון תל אביב
אדרנלין   08/12/2010          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí