נלכד הכריש בסיני - תקף "בשל פגרי כבשים
מול חופי שארם א-שייח' נתפס כריש, ונראה כי הוא זה שתקף ופצע באורח אנוש ארבעה תיירים בימים האחרונים. הוא נמשך לאזור בשל פגרי כבשים.חופי שארם סגורים
Ynet   03/12/2010          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí