ארמונות צפים- 7 היאכטות היפות בעולם
מג'וני דפ והשייח הסעודי עד פול אלן ורומן אברמוביץ, בעיצוב עתידני או בעיצוב מקורי של פיליפ סטארק. צפו בתמונות
כלכליסט   22/10/2010          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí