להיות דייג ליום אחד בכינרת
אם חלמתם פעם להפליג בחברת דייגים קשוחים, לאתר להקות דגים בעזרת סונר ולשלות רשתות ענק מן המים, תוכלו כעת להפוך ל"דייגים ליום אחד" בכנרת. את התוצאה תראו על צלחת המסעדה
nrg   17/09/2010          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí