למרות המחאה- החלה עונת ציד הדולפינים
1.7 מיליון חתמו על העצומה נגד טבח הדולפינים ביפן, אך הציידים בשלהם - לא מתרשמים מהלחץ ומסרבים להפסיק את רצח הדולפינים
nrg   04/09/2010          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí