תחנת כוח בנמל יפו תנסה לייצר חשמל מגלים
לדברי מנכ"ל חברת SDE, אשר פיתחה את השיטה להמרת אנרגיית גלי ים לחשמל, התחנה הוכיחה עצמה כגרסה טובה ומשופרת של מודלים ניסיוניים קודמים מייצרת 60 קילו-ואט לשעה עם מצוף בודד, בעלות הקמה וייצור נמוכות מהאלטרנטיבות הקיימות
News1   27/07/2010          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí