משרד הבריאות מזהיר-לא לרחוץ בחוף בת-גלים
משרד הבריאות הזהיר את הציבור שלא לרחוץ בחוף בת-גלים בחיפה, בגלל זיהום במים שהתגלה בבדיקות שנערכו.
Ynet   22/06/2010          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí