פעוטות- מי ים ומי בריכה
היתרון הבולט הוא שאחר כך הם אוכלים טוב ומתרסקים על המיטה, אבל מה יהיה עם כל הכלור הזה?
וואלה   17/06/2010          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí