אוסטרליה- על יפן להפסיק ציד הלווייתנים
בפנייה לבית הדין בהאג דורשת אוסטרליה לעצור את הציד. מאז 1986 מנצלת יפן פרצה באמנה הבינלאומית וצדה אותם לצרכיי מחקר
nrg   02/06/2010          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí