עיריית הרצליה- בואו לתכנן את חוף התכלת
גונדולות שישוטו בתעלות ים, הקמת מנהרות תת קרקעיות, גשרים שמשתלבים בנוף, דולפינריום ומצפה תת-ימי.
nrg   19/05/2010          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí