יפן ממשיכה לתת יד לרצח אלפי לווייתנים
יפן ממשיכה, בכל שנה, לבצע רצח המוני של לווייתנים בציד חוקי אומנם בהתאם לסיכומים בינלאומיים, הכל למען שימור המסורת היפנית של ציד לווייתנים.
News1   05/05/2010          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí