כלב ים נזירי הגיע לחוף בראש הנקרה
אתמול נראה בחופי ראש הנקרה בצפון הארץ אורח בלתי צפוי, כלב ים נזירי. לעיתים נדירות ביותר ניתן לצפות בחופי הארץ כלב ים נזירי אף כי פעם היה אורח קבע
אפוק טיימס   22/01/2010          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí