!!! האולמב עיפות הנומתהש דע וניתמה
W תואה לע תדלקמב וצחל.רופא ןולח חתפי,רבכעב ינמי ןצחל לע וצחלו הנומתה לע ודמע
. Set as Wallpaper הדוקפה לע רבכעב וא

דבלב 800 X 600 לש היצולוזרל תומאתומ תונומתה